kasuri4 kasuri6 kyoto1
kyoto2 よきもの1 よきもの2
よきもの大絣茶 よきもの大絣黒 よきもの子絣1
よきもの子絣2 よきもの半分柄子絣1 よきもの半分柄子絣2